Verdeling erfenis

Erfen

Na het overlijden van een dierbare komen een erfrecht en de gemeenschap van erfgenamen tegenover elkaar te staan. Maar wie wat krijgt, wordt pas duidelijk als de erfenis wordt verdeeld. Wat gebeurt er als de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap?

Wat is de verdeling van de erfenis?

Onder verdeling van een nalatenschap wordt in het algemeen verstaan ​​de verdeling van de nalatenschap aan de erfgenamen of legatarissen. Bij de verdeling van de nalatenschap wordt de waarde van de erfenis bepaald, worden de schulden van de erflater betaald en wordt het overschot verdeeld onder de erfgenamen. Zodra de gehele erfenis is vereffend, is de verdeling van de erfenis voltooid en wordt de gemeenschap van erfgenamen ontbonden.

Elke erfgenaam kan te allen tijde de verdeling van de nalatenschap eisen. Dit zet de verdeling van de erfenis in gang. De verdeling van de erfenis is in principe een zaak van de erfgenamen. Wel kan de erflater in zijn testament aangeven hoe zijn nalatenschap moet worden verdeeld. Als de erfgenamen echter unaniem tegen de naleving van de instructies stemmen, hoeven ze deze niet meer na te leven. De erflater kan ook een persoon aanwijzen die tijdens zijn leven bij testament kan optreden als executeur. Hij geeft laatstgenoemde opdracht om de verdeling van de nalatenschap uit te voeren naar zijn wil.

Wat onderscheidt de gemeenschap van erfgenamen

De erfgenamen van een nalatenschap vormen samen een zogenaamde gemeenschap van erfgenamen. U bent mede-eigenaar van alle zaken in de nalatenschap. Zij moeten of mogen samen beslissen over erfrecht. Er is een uitzondering op dit principe als er iets anders is overeengekomen bij wet of contract. De erfgenamen hebben onderling gelijke rechten. De wet verplicht de erfgenamen om alle belangrijke informatie te delen met de gemeenschap van erfgenamen zodat de verdeling van de nalatenschap eerlijk kan verlopen.

Hoe verloopt de verdeling van de erfenis?

De gemeenschap van erfgenamen kan ofwel zogenaamde “kavels” vormen en onderling verdelen of een boedelverdelingsovereenkomst sluiten. Dit contract moet door elke contractant (door alle erfgenamen) met de hand worden ondertekend. Door één van beide benaderingen wordt de gemeenschap van erfgenamen ontbonden. Elke erfgenaam wordt de nieuwe eigenaar van het goed dat hem is toegewezen.

Bijzondere gevallen van vererving

Als een object door de splitsing aanzienlijk in waarde verliest, wordt het aan één erfgenaam toegewezen. Op dezelfde manier worden items die bij elkaar horen normaal gesproken niet van elkaar gescheiden tijdens de erfenis verdelen. Voorbeelden hiervan zijn pakketten effecten met een meerderheidsbelang, bepaalde collecties, sieraden die bij elkaar horen, etc. Als de erfgenamen het niet eens worden over de toewijzing van een item, wordt het verkocht en wordt de opbrengst verdeeld. Daarnaast kan elke erfgenaam bezwaar maken tegen de verkoop van familiegeschriften. Dit is vooral zinvol als de persoonlijke waarde aanzienlijk hoger is dan de economische verkoopwaarde.

Verdeling erfenis
Schuiven naar boven